Algemene Voorwaarden

Versie 1.5
Deze pagina is inhoudelijk voor het laatst aangepast op: 07 maart 2018.
De algemene voorwaarden zijn hier in pdf te downloaden zodat ze kunnen worden uitgeprint

Artikel 1 Definities

1.1 Marketing Beats is een eenmanszaak die zich toespitst op het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten en diensten, een en ander in meest ruime zin.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Marketing Beats en Marketing Beats de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.4.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Marketing Beats
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door Marketing Beats en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, zoals het ontwerpen en ontwikkelen van websites, diensten in de vorm van online-advertenties, strategisch advies en consultancy-opdrachten, alsmede alle andere door Marketing Beats ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en door Marketing Beats gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Marketing Beats verrichte handelingen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Marketing Beats zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De door Marketing Beats gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3.2 De offerte van Marketing Beats is 30 dagen geldig.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Marketing Beats onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
3.4 Als Marketing Beats een opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.
3.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Marketing Beats, maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Marketing Beats deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Marketing Beats zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Marketing Beats schriftelijk in gebreke te stellen. Marketing Beats dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.3 Marketing Beats heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marketing Beats aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de Overeenkomst, tijdig aan Marketing Beats worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marketing Beats zijn verstrekt, heeft Marketing Beats het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Indien het door de Opdrachtgever aan Marketing Beats verstrekte content is beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over de noodzakelijke licenties die nodig zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Marketing Beats.
4.6 Marketing Beats heeft het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en andere middelen van derden, een en ander in meest ruime zin, bij het verrichten van haar Diensten. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. Marketing Beats zal Opdrachtgever informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
4.7 De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats voor de aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom, waaronder begrepen maar niet uitsluitend octrooien en auteursrechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Marketing Beats kennis had of had moeten hebben van de inbreuk. Marketing Beats heeft geen enkele onderzoeksplicht met betrekking tot de aangeleverde content door Opdrachtgever.

Artikel 5 Domeinnamen en IP-adressen

5.1 Indien een Dienst van Marketing Beats voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt daarbij voorts in het artikel bepaalde.
5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Marketing Beats vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Marketing Beats, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5.4 Marketing Beats is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Marketing Beats.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Marketing Beats schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
5.6 Marketing Beats heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn, tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

Artikel 6 Beschikbaarheid van (ondersteunende) systemen

6.1 Indien een Dienst wordt geleverd via systemen en/of netwerken van Marketing Beats, zal Marketing Beats zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door Marketing Beats opgeslagen gegevens te realiseren.
6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is alleen van toepassing indien Marketing Beats te allen tijde een ‘Admin beheersprofiel’ heeft. Indien deze wordt verwijderd door de Opdrachtgever, vervallen de rechten die in artikel 6.1 aan de Opdrachtgever zijn toegekend.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, biedt Marketing Beats geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid. Marketing Beats heeft het recht om de systemen of netwerken geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Marketing Beats is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
6.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Marketing Beats, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Marketing Beats, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Marketing Beats zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
6.5 Indien naar het oordeel van Marketing Beats hinder, schade of een ander gevaar ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Marketing Beats of derden/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Marketing Beats gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Marketing Beats en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
7.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
7.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Marketing Beats op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen Marketing Beats en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

8.1 Marketing Beats is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Marketing Beats goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
8.2 Voorts is Marketing Beats bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
8.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Marketing Beats gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Marketing Beats, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
9.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Marketing Beats zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.
9.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
9.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. In een dergelijk geval zal Marketing Beats overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Marketing Beats heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 10 Annulering

10.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de aanvaarding is gedaan zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, is de Opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten aan Marketing Beats te vergoeden. Deze kosten omvatten in ieder geval maar niet uitsluitend de reeds door Marketing Beats gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en aan de Dienst bestede uren op basis van de ten tijde van de annulering geldende tarieven van Marketing Beats.
10.2 De door Opdrachtgever gedane betalingen aan Marketing Beats zullen hierop in mindering worden gebracht.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de Overeenkomst.

Artikel 11 Honorering, kosten en betaling

11.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt honorering van Diensten verleend door Marketing Beats op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Marketing Beats gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw en reis- en verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.
11.2 Marketing Beats zal alle kosten die in direct verband staan met de Diensten uitgevoerd door Marketing Beats aan Opdrachtgever in rekening brengen.
11.3 Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Opdrachtgever, al dan niet gedurende de uitvoering van de Diensten, additionele wensen heeft die nog niet in het aanbod zijn opgenomen. Deze kosten worden, bovenop de in het aanbod afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.
11.4 Betaling van het factuurbedrag dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Marketing Beats aangegeven wijze. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
11.5 Indien een Opdrachtgever de aan hem verzonden factuur niet op uiterlijk de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim van Opdrachtgever is Marketing Beats gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
11.6 Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
11.7 Ingeval van betalingsverzuim mag Marketing Beats bovendien aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. De vergoeding van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldige Besluit dat ziet op de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom welke ingevolge de uitvoering van de diensten ontstaan en daarvoor al bestonden uitsluitend bij Marketing Beats dan wel bij door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk wordt toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken.
12.2 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Dienst wordt overdragen van Marketing Beats naar Opdrachtgever, behoudt Marketing Beats een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Dienst en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Marketing Beats al alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.
12.3 Marketing Beats behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.
12.5 Indien door Opdrachtgever aan Marketing Beats verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Marketing Beats in kader van de overeenkomst.
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen heeft Marketing Beats het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. Marketing Beats zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats voor aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendomsrecht, zoals octrooien, auteursrechten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Marketing Beats kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende Dienst. Marketing Beats heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot bronmaterialen die door Opdrachtgever aan Marketing Beats zijn verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Marketing Beats het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder gevalt vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in Diensten na verloop van zes maanden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
13.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt op basis van metingen en advies van Marketing Beats. De door Marketing Beats gegeven prognoses en adviezen zijn schattingen en binden Marketing Beats niet.
13.3 Indien het verrichten van Diensten door Marketing Beats of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Marketing Beats, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband gebracht met de opdracht in rekening gebrachte factoren tot een maximum van eenmaal het totale factuurbedrag.
13.4 Marketing Beats is enkel aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Marketing Beats’ verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
13.5 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Marketing Beats vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Marketing Beats binnen twee maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
13.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Marketing Beats worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.
13.7 De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Marketing Beats.

Artikel 14 Privacy

14.1 Indien in het kader van het verrichten van een Dienst door Marketing Beats persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, kan Marketing Beats als “bewerker” en Opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden gezien.
14.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig verzamelen van gegevens van derden. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats voor de aanspraken van derden in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
14.3 Het nakomen van de verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Marketing Beats zal waar mogelijk medewerking verlenen aan deze verplichtingen. De kosten hiervoor komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.4 Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door Marketing Beats genomen maatregelen en verklaart dat deze een passend beveiligingsniveau garanderen. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats van alle vorderingen van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat Marketing Beats onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter bescherming van de gegevens.

Artikel 15 Advertentieverkoop

15.1 In geval van advertentieverkoop staat Opdrachtgever ervoor in dat al het geleverde advertentiemateriaal is opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op de advertentievorm.
15.2 Wanneer de Dienst in het kader van advertentieverkoop het plaatsen en uitlezen van cookies omvat, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het plaatsen en uitlezen van cookies of analysedata anderszins. Er rust geen enkele verantwoordelijkheid op Marketing Beats.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart Marketing Beats van alle vorderingen van derden die verband houden met de schending van artikel 15.

Artikel 16 Identiteit van Marketing Beats

16.1 Marketing Beats is in de KvK geregistreerd onder nummer 69904596. Marketing Beats draagt het volgende btw-identificatienummer: NL184676915B02. Marketing Beats is gevestigd aan de Van Asperenstraat 14 (1701EM) Heerhugowaard.
16.2 Marketing Beats is te bereiken via +31 (0)6 53 88 64 56. Per e-mail is Marketing Beats bereikbaar via tim@marketingbeats.nl.

Artikel 17 Bijzondere bepalingen

17.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen omvatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de rechtsverhouding tussen Marketing Beats en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die tussen Marketing Beats en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.